A támogatás célja

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • évi átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt
 • évi árbevétele min. 15 millió Ft volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére

 • amellyel szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (munkaügyi bírsága van),
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben,
 • amely vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül,
 • amelynek kiegyenlítetlen köztartozása van,
 • amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia, stb.) eredő lejárt tartozása van,
 • amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll.

Támogatható tevékenységek köre

1) Projekt előkészítési tevékenységek (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-a)

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése:

 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
 • statikai szakvélemény,
 • környezeti hatástanulmány,
 • épületenergetikai melléklet és tanúsítvány elkészítésének a díja.

2) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (min. a projekt összes elszámolható költségének 50%-a)

I, Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

 1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatá roló szerkezetek hőszigetelése
 2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 3. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló-vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II, Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

 1. Fűtési-és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 2. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 3. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

III, Meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 1. Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 2. Meglévő kül-és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

3) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (min. a projekt összes elszámolható költségének 10%-a)

I, Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvíz igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

II,Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használati melegvízigényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III, Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához

IV, Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A fenti tevékenységek önállóan nem, csak együttesen támogathatók (komplex projekt).

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

 A támogatás formája, mértéke, összege

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

 • projekt maximális összköltsége nem haladhatja meg a 2015. évi árbevétel összegét
 • vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft (max. a projekt összköltség 45%-a lehet)
 • igényelhető kölcsön: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft (meg kell haladnia a támogatás összegét)
 • önerő: legalább a projekt összköltségének 10%-a

A támogatást igénylőnek mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön megszerzésére jogosultságot kell szereznie ahhoz, hogy pozitív támogatói döntés szülessen. A kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztására a kérelmek.

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke maximum a vissza nem térítendő támogatás 50%-a, legfeljebb 25 millió Ft.

A pályáztok megkezdése, befejezése

 • A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • Csak olyan beruházási elem/ ütem finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt vagy teljes mértékben még nem végrehajtott.
 • A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését. Ezek legkorábban január 1-től kezdhetőek meg.
 • projekt megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Projekt megvalósulási helyszíne

 • Közép-Magyarországi régióban (Budapest és Pest megye) megvalósuló fejlesztés támogatható.
 • A megvalósulási helyszínének e támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie.

Kölcsön kondíciói

 • Kamat: 2% / év
 • Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
 • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői-, közjegyzői díj, stb.). A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
 • A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
 • Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap utolsó napja.

Biztosíték

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő. Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

– ingatlanon alapított jelzálog,

– ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),

– fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék,

– gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos készfizető kezessége,

– egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

Műszaki,szakmai elvárások

Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek:

 • december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek
 • december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak. (a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú energiaszámláival szükséges igazolni.)
 • nem rendelkeznek állékonysági problémával.

Maximális fajlagos költségek:

 • Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 100.000 Ft/GJ értéket.
 • Napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket.
 • Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.
 • Szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a

          – földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket,

          – víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket,

          – levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.

Anyagköltség, munkadíj:a kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 60%-ánál nem lehet több.

Szakértő, műszaki ellenőr:

 • Az energetikai minőségtanúsítványt és számításokat a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő TÉ (illetve jogutód szerinti besorolása), és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SzÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie és a szakértői nyilatkozatot a számításokat készítőnek szükséges hitelesítenie.
 • A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

Ingatlan beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásának NEM feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős építési engedélyt az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni. Az építési engedélynek legalább a kölcsön rendelkezésre tartási időszak lejáratáig érvényesnek kell lennie.

BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től lehetséges. A rendelkezésre álló keretösszeg gyors kimerülésére tekintettel célszerű még az első napokban benyújtani a pályázatokat.