TÁMOGATÁS CÉLJA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatásfejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Mikro-, kis-, és középvállalkozások illetve nagyvállalatok

 1. a) amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel
 2. b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 3. c) amelyek Közép-magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá), vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 4. d) nem tartoznak az EVA hatálya alá.

 

KIZÁRÓ OKOK

Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére

 • amely jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ha ellene csődeljárás folyik, vagy
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, vagy
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • aki a VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázaton nyert,
 • amely vállalkozás projektjavaslata nem kapcsolódik közvetve vagy közvetlenül az intelligens szakosodási stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz és/vagy nem járul hozzá az S3 folyamat céljaihoz,

Nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

 1. K+F projekttámogatás (ipari kutatás- max. K+F támogatás 50 %-a, kísérleti fejlesztés- min. összköltség 50 %-a)
 • Eszközbeszerzés
 • Épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • Bérköltség
 • Igénybe vett szolgáltatás
 • Anyagköltség
 1. Csekély összegű támogatás
 • Projektmenedzsment tevékenység (projekt menedzsmentet végző személy bérköltsége, szakértői szolgáltatás díja)
 • A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (kötelező nyilvánosság biztosítása)
 1. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 1. KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás
 • A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A támogatás mértéke:

Támogatási kategória

mikro- és kis-

vállalkozás

közép-vállalkozás nagy-vállalkozás
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás ipari kutatás

70%

60%

50%

ipari kutatás alábbi eseteiben:

·         vállalkozások közötti (nagyvállalkozások esetében legalább egy KKV-val folytatott együttműködés)

80%

75%

65%

kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

kísérleti fejlesztés alábbi eseteiben:

·         vállalkozások közötti hatékony együttműködést foglal magában

(nagyvállalkozások esetében legalább egy KKV-val folytatott)

·         ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján

60%

50%

40%

Csekély összegű támogatás (de minimis)

100%

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

50%

50%

50%

A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

50%

50%

 

Az igényelhető támogatás összege:

minimum 80.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft

– Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 80 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 160 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

– Konzorciumvezetőnek kell igényelnie az igényelt támogatás min. 50 %-át max. 70 %-át.

ELŐLEG

Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke maximum az elnyert támogatás 75%-a.

VÁLLALÁSOK

 1. Üzleti hasznosíthatóság:

A vállalkozás vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

 1. K+F munkahelyteremtés:

A vállalkozásnak vállalni kell, hogy a megvalósítási helyszínen a projekt keretében legalább 1 fő (teljes munkaidőben foglalkozatott) új álláshelyet teremt.

Új álláshelynek számít az a munkahely, amely a projekt megkezdésétől a projekt zárásáig létrejön.

 1. Exportárbevétel

Amennyiben a vállalkozás (konzorcium esetén a konzorciumvezető) a pályázat benyújtásakor vállalja, hogy a projekt befejezési évét követő fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti év exportárbevételének átlaga legalább 5%-kal meghaladja az utolsó lezárt teljes üzleti év

exportárbevételét, akkor a vállalt növekmény teljesítése kötelező.

Amennyiben utolsó lezárt teljes üzleti év exportárbevétele nulla Ft, abban az esetben a projekt elszámolható összköltsége a viszonyítási alap.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti KKV esetében. Nagyvállalat esetében a fenntartási kötelezettség 5 év.

Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

EGYÉB MEGKÖTÉSEK

 • A projekt kezdetének szerződésben rögzített legkorábbi dátuma a döntés dátumát követő nap lehet.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 31-től forráskimerülésig, max. 2016. december 31-ig lehetséges. 1. Értékelési határnap: 2016. augusztus 17.