A támogatás célja

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához.

A pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • évi átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt
 • évi árbevétele min. 15 millió Ft volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók

Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére

 • amely végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ha ellene csődeljárás folyik, vagy
 • amellyel szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, vagy
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (munkaügyi bírsága van), vagy
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben
 • amely vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül.

Támogatható tevékenységek köre

1) Projekt előkészítési tevékenységek

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése ( műszaki tervek,  kiviteli tervek, statikai szakvélemény, környezeti hatástanulmány, épületenergetikai melléklet)

2) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (min. a projekt összes elszámolható költségének 50%-a)

I, Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

 1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatá roló szerkezetek hőszigetelése
 2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 3. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló-vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II, Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

 1. Fűtési-és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 2. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 3. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

III, Meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 1. Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 2. Meglévő kül-és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

3) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (min. a projekt összes elszámolható költségének 10%-a)

I, Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvíz igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

II,Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használati melegvízigényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III, Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához

IV, Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A fenti tevékenységek önállóan nem, csak együttesen támogathatók.

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

A támogatás formája, mértéke, összege

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

 • projekt maximális összköltsége nem haladhatja meg a 2015. évi árbevétel összegét
 • vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft (max. a projekt összköltség 45%-a lehet)
 • igényelhető kölcsön: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft (meg kell haladnia a támogatás összegét)
 • önerő: legalább a projekt összköltségének 10%-a

A támogatást igénylőnek mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön megszerzésére jogosultságot kell szereznie ahhoz, hogy pozitív támogatói döntés szülessen. A kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztására a kérelmek.

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke maximum a vissza nem térítendő támogatás 50%-a, legfeljebb 25 millió Ft.

A pályázatok megkezdése, befejezése

 • A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • Csak olyan beruházási elem/ ütem finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt vagy teljes mértékben még nem végrehajtott.
 • A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése nem jelenti a projekt megkezdését. Ezek legkorábban január 1-től kezdhetőek meg.
 • projekt megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
 • A kölcsön folyósítására csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség. Legkésőbbi időpontja a fizikai befejezés határidejétől számított max. 12 hónap, de nem lehet több mint a szerződés hatályba lépésétől számított max. 24 hónap.

Projekt megvalósulási helyszíne

Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható, csak a konvergencia régiókban megvalósuló beruházások.

Kötelezettségvállalások

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy

 • a projektet a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti
 • folyósított teljes kölcsönösszeget a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

Biztosíték

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő. Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

– ingatlanon alapított jelzálog,

– ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),

– fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék,

– gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos készfizető kezessége,

– egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

Műszaki,szakmai elvárások

Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek:

 • december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek
 • december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak. (a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú energiaszámláival szükséges igazolni.)

Ingatlan beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásának NEM feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős építési engedélyt az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni. Az építési engedélynek legalább a kölcsön rendelkezésre tartási időszak lejáratáig érvényesnek kell lennie.

BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től lehetséges. Célszerű még az novemberben beadni a pályázatokat, hogy elkerüljék a forrás kimerülését.