A támogatás célja

A Felhívás a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

A pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • évi átlagos statisztikai létszáma min. 2 fő volt
 • kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók

Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére

 • amely végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ha ellene csődeljárás folyik, vagy
 • amellyel szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, vagy
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (munkaügyi bírsága van), vagy
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben
 • amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van,
 • amely korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik,
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül
 • amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP) ), vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.

Támogatható tevékenységek köre

A két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

I) Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

II) Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetén az alábbi funkcionális területekre vonatkozó üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 2. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 3. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 2. Szolgáltatásmenedzsment;

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

A támogatás formája, mértéke, összege

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

projekt maximális összköltsége nem haladhatja meg a 2015. évi árbevétel összegét, legfeljebb 75 millió Ft lehet

vissza nem térítendő támogatás összege:

 • ha mind a két célterületet érinti: min. 1 millió Ft, max. 24 millió Ft
 • helyben telepített saját szoftver célterület esetén: max. 16 millió Ft
 • felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén: max. 8 millió Ft

igényelhető kölcsön (meg kell haladnia a támogatás összegét):

 • ha mind a két célterületet érinti: min. 1,25 millió Ft, max. 37,5 millió Ft (meg kell haladnia a támogatás összegét)
 • helyben telepített saját szoftver célterület esetén: max. 25 millió Ft
 • felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén: max. 12,5 millió Ft

önerő: legalább a projekt összköltségének 10%-a

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke maximum a vissza nem térítendő támogatás 50%-a, legfeljebb 12 millió Ft.

A pályázatok megkezdése, befejezése, a pénzügyi elszámolás határideje

 • A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • A projekt megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A kölcsön folyósítására csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség. Legkésőbbi időpontja a fizikai befejezés határidejétől számított max. 12 hónap, de nem lehet több mint a szerződés hatályba lépésétől számított max. 24 hónap.

Projekt megvalósulási helyszíne

Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható, csak a konvergencia régiókban megvalósuló beruházások.

Kötelezettségvállalások

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania.

a) Üzemi eredmény növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.

b) Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

c) A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma.

A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy a projektet a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti folyósított teljes kölcsönösszeget a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

KÖLCSÖN

 • Kölcsön típusa: Éven túli beruházási kölcsön és/vagy éven túli forgóeszköz kölcsön és/vagy immateriális javakra nyújtott kölcsön
 • Kamat: 2% / év
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
 • A Végső  Kedvezményezett  által kezdeményezett szerződésmódosítás  díja:  Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
 • A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év
 • Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
 • Türelmi idő:  A  rendelkezésre  tartás  végétől  számított    6  hónap,  de  max.  a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.

BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-től lehetséges.